Το έργο FABULOS

Το έργο FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) επικεντρώνεται στο πώς οι πόλεις μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα λεωφορεία με συστηματικό τρόπο. Ο στόχος του έργου είναι η προμήθεια και λειτουργία μιας αυτόνομης γραμμής λεωφορείων. Τα αυτοκινούμενα μίνι λεωφορεία έχουν ήδη δοκιμαστεί σε τεχνικές επιδείξεις σε διάφορες χώρες, αλλά η πλήρης ενσωμάτωση και ολοκληρωμένη διαχείριση αυτόνομων στόλων ως μέρος της δημόσιας συγκοινωνίας βρίσκεται στην τελική της φάση και ο Δήμος μας αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας.

Επιπλέον, ορισμένα τμήματα της αυτοματοποιημένης οδήγησης πρέπει να φτάσουν σε ένα πιο ώριμο στάδιο στην ανάπτυξή τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κανονικές αστικές ρυθμίσεις, όπως οι ανοιχτοί δρόμοι. Με άλλα λόγια, απαιτείται απόδειξη της οικονομικής, τεχνικής, κοινωνικής και νομικής ωριμότητας των διαθέσιμων λύσεων. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πραγματικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας τα αυτοματοποιημένα μικρά λεωφορεία στο οικοσύστημα δημοσίων συγκοινωνιών.

Οι έξι πόλεις-εταίροι αγκαλιάζουν αυτήν την πρόκληση με συλλογική προμήθεια Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) για την προτυποποίηση και τον έλεγχο των έξυπνων συστημάτων που είναι ικανά να εκμεταλλεύονται ένα στόλο μικρών λεωφορείων με αυτονομία σε αστικό περιβάλλον. Αυτές οι λύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: λογισμικό, υλικό, στόλο και υπηρεσίες. Οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συνδυάζοντας τις προσπάθειές τους στην υποστήριξη της αγοράς για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Αυτό το είδος έξυπνου συστήματος μεταφορών και ολοκληρωμένης προσέγγισης στον τομέα των μεταφορών είναι το κλειδί για τη διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης των δημόσιων συγκοινωνιών καθώς και για τις πόλεις ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε πόλεις-χωρίς-αυτοκίνητο στο ορατό μέλλον.

Προ-εμπορικές προμήθειες

Ο τύπος προμηθειών που περιγράφεται παραπάνω ονομάζεται προ-εμπορική προμήθεια (PCP). Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις είναι μια μέθοδος για τους προμηθευτές του δημόσιου τομέα να ολοκληρώνουν  έργα που αφορούν την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) με διάφορες προμήθειες παράλληλα, ούτως ώστε να κατευθύνουν την ανάπτυξη λύσεων για την κάλυψη των αναγκών τους. Το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), παραμένει στους εργολάβους. Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις εξαιρούνται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του ΠΟΕ, τις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις εθνικές νομοθεσίες που τις εφαρμόζουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης όπου τα οφέλη δεν προέρχονται αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή.

Η διαδικασία προ της εμπορικής προμήθειας αποτελείται από τρεις σαφώς καθορισμένες φάσεις: Σχεδιασμός Εννοιών, Ανάπτυξη πρωτοτύπων και Έλεγχοι ανά πεδίο δράσης. Σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις είναι διαθέσιμοι σημαντικοί προϋπολογισμοί για τους προμηθευτές για να στηρίξουν το έργο τους.

Πριν από τη φάση 1 βρίσκεται η διαβούλευση για την Ανοικτή Αγορά, στην οποία θα διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών FABULOS. Οι διαβουλεύσεις αυτές καθορίζονται για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2018 και ουσιαστικά η αίτηση υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Ακολουθεί η φάση 1, η φάση σχεδιασμού της ιδέας. Η φάση 2 είναι η πρωταρχική φάση ανάπτυξης, στην οποία οι πιο ελπιδοφόρες έννοιες θα εξελιχθούν σε πρωτότυπες λειτουργίες. Στη συνέχεια, στην τελική φάση δοκιμής των πεδίου δράσης, από το αναμενόμενο αριθμό τουλάχιστον τεσσάρων προμηθευτών που θα συμμετέχουν στο πρωτότυπο θα επιλεγεί για να προμηθεύσει μια σειρά από πρότυπα πιλοτικά λεωφορεία μεγάλης κλίμακας σε αστικό περιβάλλον για τις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι εταιρείες ή οι κοινοπραξίες αναμένεται να συνεχίσουν την ολοκλήρωση των δοκιμασμένων πρωτοτύπων προκειμένου να τα καταστήσουν διαθέσιμα στην αγορά σαν λύσεις που μπορούν να προμηθεύονται και από άλλους δημόσιους διαγωνιζόμενους. Η δραστηριότητα αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του έργου FABULOS.

Το πρόγραμμα FABULOS έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 και θα διαρκέσει από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.