Προμήθεια

Το έργο FABULOS αναζητεί νέες λύσεις και τεχνολογίες για την προετοιμασία των πόλεων για το μέλλον της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων εννοιών όπως τα αυτοκινούμενα λεωφορεία. Οι νέες λύσεις μεταφορών θα αναπτυχθούν και θα αποκτηθούν με τη χρήση μιας προ-εμπορικής προμήθειας (PCP), η οποία επιτρέπει στους προμηθευτές (ομάδα αγοραστών) να μοιράζονται τους κινδύνους και τα οφέλη του έργου. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του έργου FABULOS για το σύνολο των αγοραστών είναι η επίδειξη της αυτοματοποιημένης υπηρεσίας μικρών λεωφορείων στο πλαίσιο του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών.

Για τις εταιρείες, η προ-εμπορική διαδικασία προμηθειών FABULOS προσφέρει για πρώτη φορά τη χρήση αυτής της λύσης, καθώς και την οικονομική βοήθεια που θα αποκομίσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), παραμένει στους προμηθευτές. Για τους άλλους ενδιαφερόμενους, η προ-εμπορική προμήθεια FABULOS χρησιμεύει ως πηγή νέων πληροφοριών για τους κανονισμούς και την πρακτική εφαρμογή αυτής, καλύπτοντας το είδος της απαιτούμενης τεχνολογίας, τα οφέλη και τον συνολικό αντίκτυπο της οποίας έχουν άμεση εφαρμογή σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις εξαιρούνται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του ΠΟΕ, τις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις εθνικές νομοθεσίες που τις εφαρμόζουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης όπου τα οφέλη δεν προέρχονται αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή.

Διαδικασία προ-εμπορικού διαγωνισμού

Η διαδικασία προ της εμπορικής προμήθειας αποτελείται από τρεις σαφώς καθορισμένες φάσεις: σχεδιασμός των εννοιών, ανάπτυξη πρωτοτύπου και δοκιμές ανά πεδίο δράσης. Σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις είναι διαθέσιμοι σημαντικοί προϋπολογισμοί για τους προμηθευτές για να υποστηρίξουν το έργο τους, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Φάση 0: Διαβούλευση με την αγορά

Πριν από τη φάση σχεδιασμού της ιδέας είναι η διαβούλευση με την ανοιχτή αγοράς και με πιθανούς προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους κατά την διάρκεια της οποίας το πεδίο εφαρμογής των προ-εμπορικών προμηθειών του FABULOS θα βελτιωθεί μέσω των συζητήσεων που θα προκύψουν. Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι η προετοιμασία μιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Η διαβούλευση για την ελεύθερη αγορά προγραμματίζεται για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2018.

Φάση 1: Σχεδίαση των εννοιών

Αυτή η φάση είναι μια μελέτη σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων και τεχνολογιών, η οποία αποσκοπεί στην επαλήθευση της τεχνικής, οικονομικής και οργανωτικής σκοπιμότητας της προσφοράς κάθε προμηθευτή. Η προσδοκώμενη παραγωγή από τους συμμετέχοντες προμηθευτές είναι μια έκθεση που θα περιγράφει τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας και τα συμπεράσματα για την έναρξη της ανάπτυξης πρωτοτύπου. Ελάχιστοι δώδεκα προμηθευτές αναμένεται να επιλεγούν για τη φάση σχεδιασμού της ιδέας. Η φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί τους τρεις πρώτους μήνες του 2019. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά προμηθευτή ανέρχεται σε 28.880 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.

Φάση 2: Ανάπτυξη Πρωτότυπου

Σκοπός αυτής της φάσης είναι να ληφθούν οι πιο ελπιδοφόρες έννοιες που έχουν αποδειχθεί ότι είναι εφικτές στη φάση 1 και να εξελιχθούν σε πρωτότυπα εργασίας. Η διαδικασία επιλογής για τη φάση 2 βασίζεται στην έκθεση φάσης 1 και στη διαδικασία εφαρμογής, η οποία θα περιγράφει τα σχέδια των προμηθευτών για τη φάση 2. Οι επιλεγμένοι προμηθευτές θα αναπτύξουν ο καθένας ένα πρωτότυπο βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης σκοπιμότητας, στόχος του οποίου είναι για να επαληθεύσει την έκταση στην οποία τα κύρια χαρακτηριστικά του πρωτότυπου πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις επιδόσεις που ορίζονται στην απαιτήσεις του έργου. Τα πρωτότυπα θα δοκιμαστούν σε εργαστηριακά περιβάλλοντα.

Προβλέπεται να επιλεγούν τουλάχιστον έξι προμηθευτές για τη φάση 2. Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι έξι μήνες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2019. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά προμηθευτή είναι € 251.623, χωρίς ΦΠΑ.

Φάση 3: Δοκιμές στα πεδία δράσης

Αυτή η τρίτη και τελική φάση αποσκοπεί στην επαλήθευση και σύγκριση του συνόλου των χαρακτηριστικών και των επιδόσεων των διαφόρων λύσεων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Στην πράξη, τα αυτοματοποιημένα μικρά λεωφορεία θα δοκιμαστούν σε ανοικτούς δρόμους σε πραγματικές συνθήκες ζωής. Η πρόθεση είναι να πραγματοποιηθούν δοκιμές τουλάχιστον σε τέσσερις από τις πόλεις που προμηθεύονται, με τουλάχιστον ένα πιλοτικό χώρο για κάθε επιλεγμένο προμηθευτή. Οι πιλοτικές θέσεις θα αποφασιστούν με βάση την καλύτερη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ των προτεινόμενων λύσεων και των τοπικών αναγκών, ευκαιριών και κανονισμών.

Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, τα ΔΠΙ και τα πρωτότυπα που θα προκύψουν θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία των εμπλεκομένων προμηθευτών.

Τουλάχιστον τέσσερις προμηθευτές αναμένεται να επιλεγούν για τη φάση 3. Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι έξι μήνες και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2020. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά προμηθευτή είναι € 570.000, χωρίς ΦΠΑ.

Φάση Χ: Εμπορική ανάπτυξη

Στο τέλος της προ-εμπορικής διαδικασίας προμηθειών, οι προμηθευτές αναμένεται να συνεχίσουν τη βελτίωση των δοκιμασμένων πρωτοτύπων προκειμένου να τα καταστήσουν σε λύσεις έτοιμες για την αγορά, τις οποίες θα μπορούν να προμηθευτούν και από άλλους δημόσιους αγοραστές. Η δραστηριότητα αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του FABULOS.